Konferencja Siła różnorodności/Conference The power of diversity @ Sala BHP, Gdańsk [21 maja]

Konferencja Siła różnorodności/Conference The power of diversity


294
21
maja
09:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Sala BHP
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6, bud. 131 A, 80-864 Gdansk, Poland
[English below]
Świętujmy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju.
Zobaczmy SIŁĘ RÓŻNORODNOŚCI!
Okazją do tego będzie międzynarodowa konferencja prezentująca różne metody na wzmacnianie kompetencji międzykulturowych zarówno nauczycieli/nauczycielek i edukatorów/edukatorek, jak i ich uczniów i uczennic.
Podczas konferencji nauczyciele/-ki i edukatorzy/-ki poznają konkretne wskazówki, jak prowadzić zajęcia (w tym przedmiotowe takie jak: historia, wychowanie fizyczne, plastyka oraz geografia) w klasach, do których uczęszczają uczniowie i uczennice z doświadczeniem migracyjnym (nie zawsze posługujący się biegle językiem polskim).
Podczas sesji plenarnej zaprezentowane zostaną dobre ...praktyki integracji przez sport, sztukę oraz edukację historyczną, a podczas panelu dyskusyjnego zastanowimy się nad wartością różnorodności. Na warsztatach poznamy konkretne metody pracy w wielokulturowej klasie.
Językami konferencji będą: polski, angielski i Polski Język Migowy.
Zapisy do 15 maja 2018 roku. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoś się już teraz: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDJgzgq5B8zXW6_xv3da2Vwz4tg1g9bK0xyc_dJrb7z8_2cQ/viewform
PROGRAM KONFERENCJI
9:00-10:00 Rejestracja
10:00-10:20 Otwarcie konferencji
10:20-10:40 Prezentacja portalu Integration through eduacation — Fundacja IRSE
10:40-11:40 Sesja plenarna
*Rola edukacji historycznej w wielokulturowym społeczeństwie na przykładzie projektów niemieckich — Agnieszka Pustola, Fundacja «Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość» (Stifftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”)
*Jak uczyć sportu w wielokulturowej klasie? — Orsolya Tolnay, ENGSO — European Sports NGO
*Jak uczyć o różnorodności przez sztukę? — Marina Hulia, Dzieci z Dworca Brześć
11:40-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:00 Wartość różnorodności w edukacji — panel dyskusyjny
13:00-14:00 — LUNCH
14:00 — 15:30 Warsztaty I
1) Solidarność tu i teraz. Propozycja lekcji o uchodźcach i empatii wobec nich: ecs.gda.pl/title,Solidarity_here_and_now,pid,1620.html
Warsztat oparty na fragmentach filmów – wywiadów nagranych w ramach projektu „Solidarność tu i teraz”, którego celem jest rozwijanie umiejętności rozumienia sytuacji osób poszukujących ochrony poza granicami swojego kraju pochodzenia oraz kształtowanie postawy empatii i odwagi w niesieniu pomocy innym. Warsztat dedykowany starszej młodzieży szkolnej: w przedziale wiekowym dla klas 7-8 szkoły podstawowej oraz 1-2 szkoły średniej
2) Jak uczyć sportu w wielokulturowej klasie? (warsztat prowadzony w języku niemieckim, z tłumaczeniem na język polski)
Praktyczny warsztat (w przypadku ładnej pogody prowadzony na zewnątrz) prezentujący możliwości integracji osób z doświadczeniem migracyjnym poprzez sport. Do wykorzystania w pracy nauczycieli/-ek wychowania fizycznego oraz edukatorów/-ek wykorzystujących zajęcia sportowe w pracy z młodzieżą.
3) Uchodźcy i Uchodźczynie klimatyczni: kim są?
Warsztat prezentujący temat uchodźctwa związanego z zmianami klimatu, którego celem jest zrozumienie zjawiska uchodźctwa klimatycznego oraz ukazanie wpływu naszych codziennych wyborów na życie innych. Do wykorzystania przez nauczyciel(k)i geografii oraz edukatorów/-ki zainteresowanych min. edukacją globalną, ekologią.
4) Wielkie przyjęcie!
Warsztat mający na celu zrozumienie korzyści płynących z obecności Imigrantów i Imigrantek oraz wartości różnorodności. Dedykowany nauczyciel(k)om edukacji wczesnoszkolnej oraz edukator(k)om pracującym z dziećmi w wieku 6-12 lat.
5) Magiczne koła przyjaźni
Warsztat rozwijający umiejętności współpracy w grupie, w tym z osobami z doświadczeniem migracyjnym oraz umiejętności interpersonalne, mający na celu zrozumienie wartości różnorodności oraz naszego wpływu na budowanie społeczeństwa międzykulturowego. Do wykorzystania na lekcjach sztuki, zajęciach dodatkowych, artystycznych.
6) Wieża możliwości
Warsztat pozwalający zrozumieć trudności związane z procesem integracji imigrantów/-ek w kraju przyjmującym, rozwijający wrażliwość wobec osób znajdujących się w takiej sytuacji, pozwalający zrozumieć wpływ czynników zewnętrznych na podejmowane działania i potrzebę określenia celu. Do wykorzystanie na lekcjach WOSu, przedsiębiorczości, zajęciach podejmujących tematykę przedsiębiorczości oraz zatrudnienia imigrantów/-ek.
15:30 Wręczenie certyfikatów udziału w konferencji
15:30-16:00 Przerwa
16:00-18:00 Warsztaty II
1) Architekci i Architektki tolerancji
Warsztat stwarzający przestrzeń do dyskusji na temat akceptacji osób z różnych kultur. Rozwijający umiejętności komunikacji i pracy w grupie wielokulturowej. Do wykorzystania na lekcjach sztuki, zajęciach dodatkowych, artystycznych.
2) Caviardage migracji
Warsztat kreatywnego pisania w oparciu o teksty dotyczące migracji. Do wykorzystania na lekcji języka polskiego, języków obcych, zajęciach dla dziennikarzy/-ek, w bibliotekach i instytucjach kultury.
3) Plan
Warsztat dla osób pracujących z imigrantami i imigrantkami, którego celem jest refleksja nad własną sytuacją na rynku pracy.
4) Teatr Forum jako metoda przeciwdziałania dyskryminacji w klasie. Spotkanie z praktykiem.
Warsztat przedstawiający możliwość wykorzystania Teatru Forum w pracy w młodzieżą i dorosłymi. Jego celem jest aktywizacja i szukanie sposobów rozwiązania problemów społecznych poprzez włączenie odbiorców w tworzenie spektaklu.
5) Jak uczyć sportu w wielokulturowej klasie? (warsztat prowadzony w języku niemieckim, z tłumaczeniem na język polski)
Praktyczny warsztat (w przypadku ładnej pogody prowadzony na zewnątrz) prezentujący możliwości integracji osób z doświadczeniem migracyjnym poprzez sport. Do wykorzystania w pracy nauczycieli/-ek wychowania fizycznego oraz edukatorów/-ek wykorzystujących zajęcia sportowe w pracy z młodzieżą.
6) Międzykulturowy warsztat kulinarny
Warsztat prowadzony przez Kuchnię Konfliktu podczas którego uczestnicy i uczestniczki, wspólnie z uchodźczyniami i uchodźcami przygotują potrawę z ich państwa pochodzenia.
Organizatorzy: Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Europejskie Centrum Solidarności, Miasto Gdańsk
***
Let's celebrate The World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development and see THE POWER OF DIVERSITY!
An opportunity for this will be an international conference presenting tools allowing effective develop the intercultural competences of teachers, educators, students.
Teachers and educators will get the practical tips, how to conduct the classes and workshops (including subject lessons, such as: geography, physical education, art) in the diverse group of people including pupils/students with the migration background (not always speaking fluently in Polish).
During the plenary session good practices of integration through sport, art, as well as historical education will be presented. Panel discussion will take up the topic of the value of diversity. In the workshops we will get to know methods of work in multicultural group.
The conference will be conducted in Polish and English with the translation to sign language.
Registration is open till May 15th 2018 and is based on the order of applications.
Register now:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDJgzgq5B8zXW6_xv3da2Vwz4tg1g9bK0xyc_dJrb7z8_2cQ/viewform
AGENDA
9:00-10:00 Registration
10:00-10:20 Opening
10:20-10:40 Presentation Integration through eduacation webportal — Foundation IRSE
10:40-11:40 Plenary session
*The role of historical education in the multicultural society on an example of German projects- Agnieszka Pustola, Foundation «Remembrance Responsibility and the Future» (Stifftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”)
*How to teach sport in multicultural class? — Orsolya Tolnay, ENGSO — European Sports NGO
*How to teach about diversity through the art? — Marina Hulia
11:40-12:00 Coffee break
12:00-13:00 The value of diversity in education — panel discussion
13:00-14:00 — LUNCH
14:00 — 15:30 Workshops I
1) Solidarity here and now. Proposal of lesson about refugees and empathy: ecs.gda.pl/title,Solidarity_here_and_now,pid,1620.html
The workshop based on fragments of videos — interviews made in the frame of the project «Solidarity here and now», aims to develop the understanding of the situation of asylum seekers and strengthening empathy and courage to help others people. The workshop is dedicated for youth from 7-8 class of primary school as well as 1-2 class of high school.
2) How to teach sport in multicultural class? (workshop conducted in German, with the translation to Polish)
Practical workshop (in case of sunny weather conducted outside) presenting possibility of integration people with migrating background through sport. Can be used by teachers of physical education and educators using sport and outdoor activities in the work with youth.
3) Climate refugees: who they are?
The workshop presenting the topic of migrations due to climate changes, aims to understand the situation of climate refugees and reflect the influence of our daily choices to the life of others people. Can be used by teachers of geography and educators interested in global education, ecology.
4) The big party!
The workshop aims to understand the benefits of migration and the value of diversity. Can be used by early school education teachers and educators work with the children in the age of 6-12 years old.
5) Friendship of the magic circles
The workshop develops the competences of team work, also with the people with migrating background and interpersonal competences, aims to understand the value of diversity and our impact in building the multicultural society. Can be used during art classes/workshops.
6) The matchboxes game
The workshop aims to understand the difficulties of the process of immigrants’ integration in a host country and to feel sympathetic for those who are in that position, allowing to understand how the external factors, the environment, influence a lot and that is important to have in mind a clear goal and to be resilient. Can be used during civics, entrepreneurship classes and workshops about migrant entrepreneurship and employment.
15:30 Handing certificates of attendance
15:30-16:00 Break
16:00-18:00 Workshop II
1) Architects of tolerance
The workshop creates the space for discussion about acceptance of people from different cultures, develops the competences of communication in the multicultural group. Can be used during art classes/workshops.
2) Migrants caviardage
The workshop of creative writing based on the text about migration. Can be used during Polish language classes, foreign language classes, workshops for journalists, in the libraries and culture institutions.
3) The Plan
The workshop for the people work with immigrants aims to recognition own situation on the labor market.
4) Forum Theater as a method of antidiscrimination activity in the class
The workshop presenting the possibility of using the Forum Theater in the work with youth and adults aims to activation and searching for the solutions of solving the social issues through involving audience to the creation of the performance.
5) How to teach sport in multicultural class? (workshop conducted in German, with the translation to Polish)
Practical workshop (in case of sunny weather conducted outside) presenting possibility of integration people with migrating background through sport. Can be used by teachers of physical education and educators using sport and outdoor activities in the work with youth.
6) Multicultural cooking workshop
The workshop prepared by Kuchnia Konfliktu during which participants, together with refugees will cook the dish from their country of origin.
Organisers: Foundation Institute for Socio-Economic Balance, European Solidarity Center, Gdańsk City Hall
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Szukam męża/żony lub partnera do picia
Gorzko Gorzko
Zostanę osiedlowym kierownikiem i dam złotóweczkę
Gorzko Gorzko
Open'er Festival 2018 - official
Gdynia
W 2018 nauczę się tańczyć salsę i wystąpie w Dirty Dancing 3 !
Havana Si - Taniec i Fitness
Kolorowe sny kiedy ja dotykam Ciebie!
Gorzko Gorzko
Uwiodę swojego Ryana Goslinga na weselu
Gorzko Gorzko
Pijemy Prosecco na plaży w Sopocie
Zatoka Sztuki
Hip Hop Festival 3Miasto
Arena Gdynia