Bestiarium / Bestiary @ Gdanska Galeria Guntera Grassa, Gdansk [16 lutego]

Bestiarium / Bestiary


808
16
lutego
18:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Gdanska Galeria Guntera Grassa
Szeroka 34/35, 36, 37 · Grobla I 1/2, 80-825 Gdańsk
Zapraszamy do 4G przy ul. Szerokiej w piątek 16 lutego na wernisaż wystawy «Bestiarium».
Wystawę będzie można oglądać od 16.02. do 06.05.2018, od wtorku do niedzieli od 12.00 do 19.00. Wstęp bezpłatny

Artyści: Rafał Wilk, Basia Bańda, Zofia Gramz, Irena Kalicka, Czekalska + Golec, Katarzyna Kozyra, Wojciech Doroszuk, Art Spiegelman, Günter Grass
Kuratorki: Anna Ciabach, Marta Wróblewska

— for english scroll down —

«Nie jesteśmy zwierzętami, a tego, co rozumiemy pod pojęciem bycia człowiekiem, chyba nigdy nie osiągniemy. I chociaż nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy od nich gorsi. Zwierzęta zabijają tylko wtedy, gdy się bronią bądź są głodne, ale nigdy bez powodu lub potrzeby. Ludzie zabijają bez potrzeby. Zabijają z powodu wiary i ideologii.»
Günter Grass [w:] Günter Grass i polski Pan Kichot, napisała i zebrała Maria Janion, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 1999, s. 27

«Bestiarium» to iluminowana księga zawierająca przedstawienia zwierząt prawdziwych i fantastycznych, którym towarzyszą komentarze o charakterze dydaktycznym. Nasze «Bestiarium» to pokaz prac współczesnych artystów, w których pojawiają się motywy zwierzęce w formie metafor odnoszących się do ludzkich cech, sytuacji i emocji.
Próba opisu „naszego” świata poprzez symboliczne odniesienie się do świata fauny ma niezwykle długą tradycję sięgającą pierwotnych obrzędów religijnych i pierwszych kosmogonii. Zwierzęta bowiem to istoty biologicznie nam najbliższe, a jednocześnie wystarczająco odległe, by móc przenosić na nie to, co w nas samych niezrozumiałe i niepokojące, rzadziej piękne i fascynujące.

W twórczości Güntera Grassa, będącej dla tej wystawy punktem wyjścia, zwierzęca metaforyka pojawia się często i pełni istotną rolę. Jego literacki i plastyczny świat, pełen jest psów, szczurów, ryb, ptaków i przedstawicieli innych gatunków, które tworzą własny mikrokosmos równoległy wobec ludzkiego. Grassowski zwierzyniec bardziej przypomina jednak bohaterów z Baśni Braci Grimm niż z dydaktycznych bajek Ezopa, a rysunki i grafiki przywodzą na myśl dzieła północnoeuropejskich mistrzów średniowiecznych bestiariuszy.
W sztuce współczesnej zwierzęca symbolika jest wciąż obecna, choć pojawia się na różnych poziomach reprezentacji, dając szerokie pole do interpretowania.

Z jednej strony artyści wybierają przedstawienia zwierząt, aby opowiedzieć o opresyjności systemów polityczno-społecznych, choć już dawno uświadomiliśmy sobie, że najokrutniejszym gatunkiem, również wobec własnych przedstawicieli, jest człowiek. W pracy Rafała Wilkapt. Hero ślimak na żyletce symbolizuje zarówno umiejętność radzenia sobie ludzi w czasie Zagłady, jak i ofiarę bezmyślnych „zabaw” oprawców. Komiks Arta Spiegelmana Maus to już klasyka metaforycznego mówienia o Holokauście.

O relacjach międzyludzkich dobitnie opowiada też Basia Bańda w instalacji Podpalił stajni pełną koni w zemście za królika, gdzie przywiązanie i tęsknota splata się z potrzebą zemsty i okrucieństwem.
Świat fauny nadal też nierozerwalnie łączymy z obszarem seksualności i skrywanych perwersji. Te mogą być realizowane w domowym zaciszu, jak w fotografiach Ireny Kalickiej z cyklu Teatrzyk domowy, czy też mają charakter groteskowego spektaklu, jak wideo Katarzyny Kozyry Pojawienie się jako Lou Salomé.

Są też w sztuce menażerie prywatne, bestiariusze codzienności, w których, tak jak w rysunkach Zofii Gramz zwierzęta i postacie hybrydyczne ironicznie opisują zwyczajne historie z miejskiego życia.
Istnieje też możliwość innego spojrzenia na zwierzęta: uznanie ich za autonomiczne byty posiadające swoje własne cechy, bez potrzeby oceniania ich z ludzkiej perspektywy, jako dobre lub złe. W cyklu fotografii duetu Czekalska/Golec Catwalk bohaterem jest biały kot samotnie eksplorujący nocą ludzkie, bądź naturalne przestrzenie. Choć czasem ledwo możemy go dostrzec, uświadamiamy sobie, że nasz dostęp do jego świata jest bardzo ograniczony, a poczucie wyższości jako gatunku dyskusyjne. Weźmy bowiem pod uwagę choćby możliwości kociego wzroku doskonale działającego w ciemnościach…

A może koty i inne zwierzęta wiedzą o nas ludziach dużo więcej niż nam się wydaje i niż my o sobie samych?
Anna Ciabach

-english-

«We are no animals, and the concept of being human, as we understand it, we will never probably achieve. And although we are no animals, we are worse than them. Animals kill only when defending themselves or hungry, but always for a reason or if needed. People kill for no reason. They kill because of their faith and ideology.»
Günter Grass [in:] Günter Grass and Polish Don Quixote, written and collected by Maria Janion, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 1999, p. 27

«Bestiary» is an illuminated book depicting real and fantastic beasts accompanied by commentaries didactic in their nature. Our «Bestiary» is a collection of works by contemporary artists where animal motifs appear as metaphors related to human character traits, situations and emotions.

An attempt to describe ‘our’ world through symbolic reference to the world of fauna has an extremely long tradition going back to primal religious rites and first cosmogonies, for animals are biological beings closest to us, and yet distant enough to transfer onto them what is unclear and disturbing, and less often beautiful and fascinating in ourselves.
In the works by Günter Grass that were the starting point for this exhibition, the animal imagery appears often and plays an important part. His literary and artistic world is filled with dogs, rats, fish, birds and representatives of other species which create their own microcosm parallel to the human one. Grass’s bestiary is however more like protagonists of Grimm's Fairy Tales than Aesop's didactic fables. His drawings and graphics might also bring to one’s mind the works of North European masters of Medieval bestiaries.

In contemporary art animal symbolism is still present, although it appears on different levels of representation, providing a wide range for interpretation.
On the one hand, artists choose to depict animals in order to tell a story of oppression from political and social systems, although long ago we already realised that the most cruel species, also to its own representatives, is man. In Rafał Wilk’s work, entitled Hero, a snail on a razorblade symbolises both the ability of people survive the times of the Holocaust, as well as falling victim of mindless ‘games’ of the offenders. Art Spiegelman’s comic book, Maus, is already a classic metaphor of the Holocaust.

The story of human relations is also distinct in Basia Bańda’s installation, He Burned Down a Stable Full of Horses in Revenge for a Rabbit, where attachment and longing intertwines with a need for revenge and cruelty.
The world of fauna is also inseparably connected with the field of sexuality and hidden perversions. They can take place at home, as in Irena Kalicka’s series of photographs entitled Table Top Theatre, or can be grotesque in their nature, as in Katarzyna Kozyra’s video, Entry of LouSalomé.

In art, there are also private menageries, everyday bestiaries where, as in Zofia Gramz’s drawings, animals and hybrids ironically describe ordinary stories of city life.
There is also a different possibility for looking at animals: they can be regarded as autonomous beings having their own traits without the need of judging them from the human perspective as good or bad. In the cycle of photos of the duet Czekalska/Golec, entitled Catwalk, the main protagonist is a lonely white cat exploring human or natural spaces at night. Although we can sometimes barely see it, we realise that our access to its world is very limited, and our feeling of superiority as a species – disputable. Let us just consider the abilities of cat sight that works perfectly in the dark…

Or perhaps cats and other animals know of us, people, a lot more than we think, and a lot more than we know about ourselves?
Anna Ciabach
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Szukam męża/żony lub partnera do picia
Gorzko Gorzko
Zostanę osiedlowym kierownikiem i dam złotóweczkę
Gorzko Gorzko
Open'er Festival 2018 - official
Gdynia
W 2018 nauczę się tańczyć salsę i wystąpie w Dirty Dancing 3 !
Havana Si - Taniec i Fitness
Kolorowe sny kiedy ja dotykam Ciebie!
Gorzko Gorzko
Uwiodę swojego Ryana Goslinga na weselu
Gorzko Gorzko
Pijemy Prosecco na plaży w Sopocie
Zatoka Sztuki
Hip Hop Festival 3Miasto
Arena Gdynia